Tuzla Web Tasar�m

Stil ve uyumun ve zerafetin ve do�ru ritmin güzelli�i sadeli�e ba�l�d�r. – PLATO, ...

Stil ve uyumun ve zerafetin ve do�ru ritmin g�zelli�i sadeli�e ba�l�d�r.

�(Plato)H&H �nternet Hizmetleri, tüm i�lerinde mü�teri memnuniyeti odakl� çal���r. Ve kesinlikle Mü�teri memnuniyetini garanti alt�na alm�� olursunuz.

�al��malar�m�zdan Baz�lar�

 • Vetta Mobilya

  Bayteks Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • �stanbul Sandalye

  �stanul Sandalye Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • ASP Metal

  ASP Metal Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • Duman Metal

  Duman Metal Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • ENES BEBE

  Enes Bebe Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • Platin C�vata

  Platin C�vata Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • �zcan Mobilya

  �zcan Mobilya Firmas�n�n Tasar�m�

 • �OD�S

  �OD�S Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • Erdem G�rses

  S�rt �antal� Gezgin Erdem G�rses Web Sitesi Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • Do�al Is�

  Do�al Is� Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • Esteliz G�zellik Merkezi

  Esteliz G�zellik Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • Dream Metal

  Dream Metal Firmas�n�n Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri

 • �stanbul �a�da� Eczac�lar Birili�i

  �stanbul �a�da� Eczac�lar Birili�i Tasar�m Ve Alan Bar�nd�rma Hizmetleri
Biz Kimiz


About Stratum H&H �nternet Hizmetleri, kaliteli hizmet anlay���yla 2002 y�l�nda faaliyete ba�lam��t�r. Hosting, isim tescil , web tasar�m� konular�nda hizmet vermektedir. Bize güvenerek bizimle çal��mak isteyen mü�terilerimizin, farkl� ihtiyaçlar�na yönelik standart fiyat teklifleri sunulmaktad�r. h&h internet hizmetleri çal��anlar� olarak, mü�teri memnuniyeti ve devaml�l��� bizim için esast�r. Web tasar�m� alan�nda, mü�terilerimizin internet dünyas�ndaki �ubeleri olarak tan�mlad���m�z internet siteleri için, ��levsel olan� estetikle bütünle�tirerek firma ki�iliklerini yans�tan tasar�mlar sunmaktay�z. H&h internet hizmetleri, tüm i�lerinde mü�teri memnuniyeti odakl� çal���r. Ve kesinlikle Mü�teri memnuniyetini garanti alt�na alm�� olursunuz.

Stil ve uyumun ve zerafetin ve do�ru ritmin güzelli�i sadeli�e ba�l�d�r.

– PLATO,


Hizmetlerimiz

Corporate

Web Tasar�m�

Firman�za web sitesi mi yapt�rmak istiyorsunuz? H&H �nternet Hizmetleri, Firman�z�n kurumsal kimli�ini, amac�n� do�ru yans�tacak tasar�mlarla sizin yan�n�zda. Tasar�mlar�m�z, modern, sade ve kullan��l� çal��malardan olu�maktad�r. Mü�teri kitlenizi memnun edecek tasar�mlar için web tasar�mc�lar�m�z�n hayal gücü ile sizin fikirlerinizi birle�tiriyoruz ve tam da burada firman�z�n internet dünyas�ndaki �ubenizi olu�turmu� oluyoruz

�leti�im
Web

E-Ticaret (Elektronik Ticaret)

�nternet Dünya’s�nda Ticarete at�lmak istiyorsan�z size hemen bir e-Ticaret sitesi haz�rlayal�m. Firman�z� tüm dünya da tan�tmak ve ayn� zamanda 7/24 sat�� yapabilmek art�k çok kolay. Sitenize diledi�iniz kadar ürün ekleyebilir, silebilir ve düzenleme yapabilirsiniz. S�n�rs�z üye kayd� alabilir, üyelerinize taksitli sat�� imkanlar� ile hizmet verebilirsiniz. Bu sayd�klar�m�z hizmet içeri�inin sadece bir kaç�, ticarette daha kolay ve güvenilir hizmet vermek istiyorum diyorsan�z hemen bize ula��n.

�leti�im
Print

Web Hosting

S�n�rs�z foto�raf ve e-mail için daha ne kadar süre cebinizden fazla ödeme yapacaks�n�z? Bizimle çal��maya ba�layana kadar diyebiliriz. Çünkü, H&H �nternet Hizmetleri olarak, alan s�n�rlamas�n� kald�rd�k. S�n�rs�z alan ve s�n�rs�z e-mail ile internet dünyas�n�n nimetlerinden daha fazla faydalan�n istiyoruz. Kaliteli hizmete uygun fiyata bizimle eri�ebilirsiniz.

�leti�im
Sports

E-Katalog

�r�nlerinizi, hizmetlerinizi, kampanyalar�n�z�, dergilerinizi, d���k maliyete, daha az vakit harcayarak daha fazla hedef kitleye ula�t�rmak i�in e-katalogdan daha ideal bir uygulama yoktur. Firmalar�n e-katalog tercih etmelerindeki ba�l�ca nedenler � Bas�l� (matbaa) kataloglar�n aksine adet artt�k�a maliyetin artmamas�. � Kargo �creti gibi giderlerin olmamas�. � Ka��t t�ketimi gibi olumsuz ko�ullar�n olmamas� � �nternet arac�l���yla (e-mail vb.) herhangi bir say� s�n�rlamas� olmadan istedi�iniz ki�ilere kolayl�kla ula�t�rabilmektir.

�leti�im
News

Logo Tasar�m�

Logo tasar�m�, vizyonunuz aç�s�ndan oldukça önem ta��maktad�r. �irketinizin kimli�ini yans�tacak en önemli görsel ö�edir. �irketinizin her yapt��� i� sonunda logonuzla tan�naca��n�z dü�ünürsek, logonuz ne kadar iyi ise o kadar da imaj ve görüntünüz var demektir. Bu noktada tecrübeli tasar�mc�lar�m�zla logo tasar�m�nda size en uygun çizgileri birle�tirerek �irketinizin imaj maker� olaca��z.

�leti�im
Corporate

Google Adwords

Google AdWords bütçenize göre yüksek ölçüde hedeflenmi� t�klama-ba��-maliyet (CPC) reklam sat�n alman�z�n h�zl� ve basit bir yoludur. �nternet üzerinden verilecek bu reklamlar�n bütçesi di�er reklam a�lar�na göre hem daha uygun hem de hedef kitleye k�sa sürede ula��m sa�lamaktad�r. �nternet dünyas�ndaki dükkan�n�zdan daha fazla mü�teri kitlesine sahip olmak ve daha çok kazanç sa�lamak için bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacakt�r.

�leti�im

�leti�im

Bize Ula��n


�unu daha büyük bir haritada görüntüle: SadeceNet

Adresimiz

Büyükdere Cad. No: 89
Kent Apt.
K: 6 D: 11 Mecidiyeköy

Telefon  : 0553 395 03 42
Fax : 0212 552 45 46

info@sadecenet.net
www.sadecenet.net

�leti�im Formu<
settings icon